Evaluering av offentleglova


Innsyn i forvaltningen – Kompetanse, etterspørsel og makt


11-01-2016

Denne evalueringen gir informasjon om hvordan offentleglova (2009) praktiseres i norsk forvaltning. Funnene i evalueringen er hovedsakelig basert på kvalitative undersøkelser av praktiseringen av offentleglova. 

 

Om prosjektet

Oppdraget er gjennomført for Justis- og Beredskapsdepartementet. Evalueringen en gjennomført av Tor Egil Viblemo (prosjektleder), Aase Marthe Horrigmo (ass. prosjektleder), Marthe Rosenvinge Ervik, Snorre Djupedal, Bernhard Weigel (alle Oxford Research), Audun Gleinsvik (Proba Samfunnsanalyse AS), professor Jan Fridthjof Bernt og professor Eivind Smith.

 

Våre konklusjoner

Oxford Research mener at offentleglova virker i et samspill mellom kompetanse, etterspørsel og makt. Loven fungerer ulikt i forskjellige forvaltningsorganer og til dels også avhengig av stilling og rolle.

 

Overordnet sett viser evalueringen at offentleglova i hovedsak praktiseres etter intensjonene når forvaltningen vurderer «vanlige» innsynsbegjæringer. Offentleglova er utfordrende å praktisere når forvaltningen skal ta stilling til noen av unntaksreglene som har skjønnsmessige vurderingstemaer. Dette gir en risiko for at intensjonene om økt innsyn ikke oppfylles fullt ut.

 

Oxford Researchs overordnete vurdering er at klageordningen fungerer, men har noen klare svakheter. Vi finner en del eksempler på manglende kompetanse om hvordan klagesystemet fungerer. Vi finner videre indikasjoner på at klageorangene ikke har lik praksis.


Det er gjennom evalueringsarbeidet identifisert noen enkelteksempler på omgåelser av offentleglova. Vi kan ikke si noe om omfanget av dette utover enkelttilfellene. De eksemplene som gjelder bevisst omgåelse av offentleglova, har involvert toppledere i organisasjonen.

 

Slik vi ser det er det et stort opplæringsbehov blant saksbehandlere. Videre har journalistene og media har en lang vei å gå i snitt for å ha tilstrekkelig kompetanse. På den ene siden veldig viktig for å bruke offentleglova. På den andre siden skaper de også utilsiktete virkninger hvis de har dårlig kompetanse om loven. 

 

Det er også betydelige problemer med saksbehandlingstiden, lite effektive sanksjonsmuligheter i praksis, ulik praksis mellom forvaltningsorganene og forvaltningsansatte. 

 

Les rapporten
Les mer ved å laste ned rapporten (trykk "Last ned publikasjon"), eller les den elektronisk her.

 

 

Les også: Evaluering av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Les også: Hvordan fire lover forstås og virker i praksis