Regional utvikling


Økt verdiskaping og styrket lokal og regional vekst, bidrar til å legge til rette for gode levekår i hele landet. Ulike utfordringer mellom by og land, krever tilpasning av nasjonal politikk, og en effektiv anvendelse av virkemiddelapparatet.


Regional utvikling er et viktig satsingsområde for Oxford Research. Vår kjernekompetanse på området ligger særlig innen gjennomføring av ulike evalueringer av offentlige virkemidler for å fremskaffe kunnskap om hva de bidrar med av resultater og effekter, samt hvordan de kan organiseres på en enda bedre og mer målrettet måte enn i dag. Vår samlede kompetanse på området er høy, og våre medarbeidere har blant annet spisskompetanse innen regional planlegging og utvikling, offentlig myndighetsutøvelse, og innovasjon og næringsutvikling.

 

Innen for regional utvikling er klynger og klyngepolitikk er et fokusområde. Oxford Research har gjennomført en lang rekke klyngeprosjekter i løpet av de siste 13 årene, og er i dag et av de ledende europeiske fagmiljøene innenfor klyngerområdet. Vi arbeider blant annet med identifisering av klynger, organisering av klynger, utvikling av klyngestrategier og handlingsplaner, evaluering og måling av klyngeutvikling og klyngeorganisasjoners suksesskriterier samt undervisning og opplæring av klynge-facilitatorer på forskjellige nivåer.