Klynger


Oxford Research er den ledende aktøren i Norge når det gjelder studier av klyngeprosjekter og -initiativer.


En næringsklynge er en geografisk konsentrert gruppering av bedrifter innen samme næring eller verdikjede, samt relaterte offentlige og FoU- og utdannelsesinstitusjoner, der det er omfattende interaksjon, hvilket antas å stimulere innovasjonsevne og konkurransestyrke for deltakende bedrifter. Et klyngeinitiativ er en felles innsats, i form av fasilitatorressurser og andre ressurser, som skal utløse og forsterke disse mekanismene.

 

Klyngeprogrammene får stadig større plass i næringspolitikken, og det lanseres nå et tredje nivå over Arena-programmet og Norwegian Centres of Expertise (NCE), kalt Global Centres of Expertise (GCE). Det nye helhetlige klyngeprogrammet skal bidra til å forsterke innovasjons- og fornyelsesevnen i regionale innovasjonsmiljøer. Deltakelse i programmene skal gi klyngens aktører bedre forutsetninger for å øke verdiskapingen og forsterke posisjonen innenfor nasjonale og globale verdikjeder.

 

Helt siden oppstarten i 2004 har Oxford Research arbeidet med kunnskap om næringsklynger og offentlige virkemidler for klyngeutvikling. I den tidlige fasen av de norske klyngeprogrammene var vi involvert i utviklingen av Centres of Expertise (CoE) konseptet i en norsk kontekst, utviklingen av Arena-håndboken og nullpunktmåling av NCE-prosjekter. Fra 2014 er Oxford Research Innovasjon Norges prefererte kunnskapsleverandør innen områdene klyngeutvikling og kompetanse i regionale næringsmiljøer.

 

For EU-kommisjonen har Oxford Research nå en kartlegging av klyngepolitikk og klyngeprogrammer i 31 land. Vi opplever også at vårt årlige internasjonale klyngekurs oppfattes som interessant og relevant blant både klyngefasilitatorer og personer i virkemiddelapparatet involvert i klyngeutvikling. Deltakelsen fra Norge har vært betydelig.